تقویم آموزشی سال 96ــ97

شروع ترم اول 98ــ97 از شنبه 1396/06/25

مراسم افتتاحیه دانشگاه: 1396/6/25   ساعت 15

شروع کلاسها: شنبه  1396/6/25

پایان کلاسها: پنج شنبه 1396/9/30

شروع امتحانات: شنبه 1396/10/09

پایان امتحانات: دوشنبه 1396/10/18

 

شروع ترم دوم 96ــ97 از شنبه 1396/10/23

شروع کلاسها: شنبه  1396/10/23

پایان کلاسها: سه شنبه 1397/2/25

شروع امتحانات: شنبه 1396/03/26

پایان امتحانات: دوشنبه 1396/04/07