رشته های تحصیلی

بر اساس مصوبه وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری این دانشکده مجاز به برگزاری این رشته ها می باشد:

علوم حدیث گرایش تفسیر اثری

نهج البلاغه گرایش اخلاق و تربیت

علوم قرآن گرایش علوم قرآنی

ارتباطات  گرایش حج و زیارت