آئین نامه ها و دستور العملها

باسمه تعالی

آئين نامه دوره كارشناسي ارشد قابل اجراء براي ورودي هاي 88 به بعد
آئين نامه دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته
”  مصوب مورخ 1387/7/10 شوراي برنامه ريزي آموزش عالي ”
 

1- مقدمه

این رویه براساس آیین نامه مصوب جلسه شماره 866 مورخ 4/7/94 شورای عالی برنامه­ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و برای کلیه دانش پژوهیان کارشناسی ارشد ورودی مهرماه 1394 و پس از آن اجراء می­شود. با توجه به اینکه  این دانشکده دارای هیات امناء مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می­باشد، کلیه مقررات آموزشی و انظباطی آن لازم الاجرا است.

مجموعه پیش رو حاوی مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد در این دانشکده می­باشد. آگاهی کلیه دانش پژوهیان کارشناسی ارشد از مجموعه مقررات آموزشی جهت اتمام بموقع، بی­هزینه و با کیفیت مطلوب این مقطع تحصیلی لازم و ضروری می­باشد. از آنجا که عدم اطلاع یا عدم توجه به مقررات آموزشی نافی نفوذ آن نمی­باشد، لازم است دانش پژوهیان موارد مطرح شده در این رویه را، علاوه بر موارد دیگری که از طریق دانشکده اطلاع رسانی خواهد شد، همواره مد نظر قرار داده و دوره تحصیلی خود را بر اساس مفاد آن­ها طوری برنامه­ریزی و مدیریت نموده و با کیفیت مطلوب به پایان برسانند که از همه امکانات موجود به نحو احسن استفاده گردد.

تبصره:کلیه اطلاع رسانی­ها از طریق تابلو اعلانات و فضای مجازی دانشکده انجام خواهد شد.

2 مدت مجاز تحصیل

ماده1- بر اساس قوانین وزارت علوم مدت مجاز تحصیل دانش پژوه در دوره کارشناسی­ارشد دو سال (چهار نیمسال) است.

تبصره: باتوجه به اینکه در این دانشکده، دانش پژوه مشمول آموزش رایگان می­باشد در صورتی که در مدت مقرر دانش آموخته نشود،دانشکده اختیار دارد مدت تحصیل وی را حداکثر تا دو نیمسال افزایش دهد.افزایش سنوات تحصیلی در نیمسال اول به صورت رایگان بوده و در نیمسال دوم با دریافت هزینه طبق تعرفه مصوب هئیت امنأ دانشکده انجام می شود.چنانچه دانش پژوه در این مدت دانش­آموخته نشود، از ادامه تحصیل محروم است.

3- تعداد کل/نیمسالی واحدهای درسی

ماده2- تعداد کل واحدهای درسی در دوره کارشناسی ارشد حداقل 28 و حداکثر 32 است که از این تعداد، در شیوه آموزشی–پژوهشی 4تا6 واحد مربوط به پایان­نامه و مابقی به صورت واحدهای آموزشی حضوری می‌باشد. در اکثر رشته-گرایش­ها تعداد کل واحدها 32 بوده و دانش پژوهان موظف هستند از تعداد دقیق واحدهای درسی رشته-گرایش خود از طریق سایت یا مراجعه حضوری به آموزش دانشکده اطلاع حاصل نموده و تعداد واحدهای لازم را بر اساس برنامه مصوب درسی اخذ نمایند.

تبصره: دانش پژوه لازم است در هر نیمسال تحصیلی بنابر صلاحدید دانشکده حداقل 8 و حداکثر 14 واحد درسی انتخاب نماید. چنانچه تعداد واحدهای باقیمانده آموزشی دانش پژوه کمتر از 8 واحد باشد، دانش پژوه از شرط اخذ حداقل واحد آموزشی معاف است.

4- اخذ دروس

ماده3- چگونگی و ترتیب ارائه دروس هر دوره تحصیلی، رشته و یا گرایش با رعایت پیش نیاز هر درس طبق برنامه درسی مصوب، بر عهده گروه آموزشی است.

ماده4- دانش پژوهان بايد ثبت نام خود را با رعايت تعداد واحد مجاز در بازه زماني خاص ثبت­نام و حذف/اضافه از طريق پورتال دانشکده انجام دهند. زمان انتخاب واحد و حذف/اضافه در تقويم آموزشی، که بر روی سايت دانشکده قرار دارد، مشخص شده است.

تبصره: تا زمانی که دانش پژوه از پایان­نامه خود دفاع ننموده است ملزم به ثبت نام واحد پایان­نامه در هر نیمسال تحصیلی می­باشد. ثبت نام پایان­نامه از نیمسال سوم تحصيلي شروع مي­شود.

5- دروس جبرانی

ماده5- چنانچه رشته-گرایش دوره کارشناسی دانش پژوه با رشته-گرایش دوره کارشناسی ارشد وی تجانس نداشته باشد ویا در­صورتیکه به تشخیص گروه آموزشی گذراندن تعدادی از واحدهای درسی دوره کارشناسی به عنوان دروس کمبود یا جبرانی برای دانش پژوه ضروری تشخیص داده شود، دانش پژوه مکلف است به تشخیص گروه آموزشی تعدادی از دروس را براساس برنامه مصوب تحت عنوان جبرانی، اضافه بر واحدهای درسی مقرر در دوره کارشناسی ارشد بگذراند.

ماده6- حداکثر مجاز دروس جبرانی به تشخیص گروه آموزشی 12 واحد می­باشد.

تبصره1: در هر نیمسال تحصیلی اخذ دروس اصلی به همراه دروس جبرانی تا سقف 14 واحد امکان پذیر مي­باشد.

تبصره2: حداقل نمره قبولی در هر درس جبرانی دوازده (12) است. نمره مذکور در میانگین نیمسال و کل دانش پژوه لحاظ نمی­شود.

تبصره3: در انتخاب دروس، اولویت با دروس پیشنیاز و جبرانی است. تعیین تعداد و عناوین دروس جبرانی دانش پژوه براساس برنامه مصوب در هر رشته و مطابق “آئين نامه داخلی دروس جبرانی رشته-گرایش” است.

تبصره4: لازم است کلیه دروس جبرانی در نیمسال­های اول و دوم تحصيلی دانش پژوه ارائه و دانش پژوه موظف است کلیه دروس جبرانی را در نیمسال­های اول و دوم تحصیل خود اخذ نماید.

تبصره5: مسئوليت عدم اخذ درس جبراني بر عهده دانش پژوه مي باشد. کارشناس دانشکده می­تواند در صورت عدم اخذ درس جبرانی توسط دانش پژوه، نسبت به حذف دروس اصلی و اخذ درس یا دروس جبرانی برای دانش پژوه طبق مقررات اقدام نماید.

6- تحصیل همزمان

ماده7- تحصیل همزمان در دوره کارشناسی ارشد در دانشکده و سایر موسسه‌ها (اعم از دولتی و غیردولتی) ممنوع است.

7- حضور دانش پژوه در جلسات کلاس

ماده8- حضور دانش پژوه در تمام جلسات کلاس درس الزامی است.

تبصره: اگر دانش پژوه در طول نیمسال تحصیلی در یک درس بیش از سه جلسه یا در امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت کند، نمره آن درس صفر و در صورت تشخیص موجه بودن غیبت از سوی دانشکده، آن درس حذف می­شود.

8- حذف درس و حذف غیبت امتحانی

ماده9- در شرایط خاص، حذف یک یا تمام دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو و تأیید دانشکده قبل از شروع امتحانات و با رعایت و احتساب در سنوات تحصیلی امکان پذیر است.

تبصره1: حذف یک درس در طول سنوات تحصیلی دانش پژوه تا یک هفته قبل از شروع امتحانات نیمسال، تحت عنوان حذف اضطراری بلامانع است. در این صورت درس به صورت حذف اضطراری در پورتال و ریزنمرات دانش پژوه ثبت می­شود.  لذا دانش پژوه در طول نیمسال و تا یک هفته قبل از شروع امتحانات می­تواند درخواست خود را با ذکر دلایل به دفتر دانشکده ارایه نماید.

تبصره2: در صورتیکه حذف درس و یا غیبت امتحانی موجب طولانی شدن دوره تحصیلات دانش پژوه گردد و یا مراحل تحصیل را دچار تاخیر کند، مسئولیت آن بر عهده شخص دانش پژوه خواهد بود.

9– امتحانات پایانی

ماده10- دانش­پژوهان موظف به شرکت در آزمون پایانی هر درس و امضای لیست حضور و غیاب امتحان می­باشند.

ماده11- دانش پژوهانی­که در جلسه امتحان حضور نیابند و یا لیست حضور و غیاب امتحان را امضاء ننمایند، توسط کارشناس دانشکده برای ایشان صفر غیبت امتحانی در درس مذکور در پورتال دانش­پژوه ثبت خواهد شد.

10– نمرات دروس

ماده12- حداقل نمره قبولی در هر درس 12 و میانگین کل قابل قبول در هر نیمسال 14 است.

تبصره 1: دانش پژوهیی که در بعضی از دروس نمره قبولی کسب نکند، در صورتیکه در نیمسال‌های بعد درس یا دروس مذکور را با نمره قبولی بگذرانند، نمره یا نمره های مردودی قبلی در ریز نمرات تحصیلی دانش پژوه فقط ثبت و باقی ­­می­ماند ولی نمره ­ها در محاسبه میانگین کل دوره بی اثر و صرفاً آخرین نمره قبولی در آن درس ملاک محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود.

تبصره 2: گذراندن دروس با استفاده از تبصره 1 ، مشروطی دانش پژوه در نیمسال‌های قبل را خنثی نمی‌کند.

تبصره 3: تسهیلات تبصره 1 شامل دانش پژوهانی که به دلیل تقلب و یا حکم کمیته انضباطی، نمره مردودی دریافت می‌کنند، نمی‌شود.

11- میانگین نمرات

ماده13- چنانچه میانگین نمرات دانش پژوه در هر نیمسال تحصیلی کمتر از 14 باشد، دانش پژوه در آن نیمسال مشروط تلقی می‌شود.

تبصره1: دانش پژوهی که در دو نیمسال تحصیلی اعم از متوالی و یا متناوب مشروط شود از ادامه تحصیل محروم می‌شود.

12- مرخصی تحصیلی و حذف نیمسال

ماده14- دانش پژوه می­تواند با احتساب سنوات تحصيلي، يك نيمسال در صورت تایید دانشکده از مرخصي تحصيلي استفاده نمايد.

تبصره: تشخیص مصادیق مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی در اختیار شورای آموزشی دانشکده می­باشد.

13-انصراف از تحصیل

ماده15- دانش پژوهی متقاضی انصراف از تحصیل باید درخواست انصراف خود را شخصاً به‌صورت کتبی به آموزش دانشکده تسلیم نماید. دانش پژوه مجاز است فقط برای یک بار و تا دو ماه از تاریخ ارایه درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد در غیراینصورت، پس از انقضای این مهلت، حکم انصراف صادر و از تحصیل وی ممانعت بعمل می­آید.

تبصره: تصمیم‌گیری برای بازگشت به تحصیل دانش پژوه متقاضی انصراف از تحصیل بر عهده شورای آموزش دانشکده است.

14-تغیر رشته و انتقال

ماده16- تغییر رشته، انتقال و میهمانی در دوره کارشناسی ارشد ممنوع است.

تبصره1: معادل­سازی و پذیرش واحدهای درسی گذرانده شده دانشجو در مؤسسه قبلی طبق شیوه نامه مصوب دانشکده امکان پذیر است.

تبصره2: به ازای حداقل هر 8 تا 14 واحد از دروس معادل‌سازی شده، یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانش پژوه کاسته می‌شود.

15- انتخاب پایان نامه

ماده17-دانشجو موظف است طبق جدول ذیل نسبت به انجام مراحل آموزشی پایان­ نامه خویش اقدامات لازم را به عمل آورد.

شماره اقدام اقدام کننده مهلت
مرحله اول تکمیل فرم انتخاب موضوع به تأیید استاد راهنما و تحویل در زمان مقرر به دانشکده و پیگیری مستمر تصویب یا رد موضوع دانش پژوه/ کارشناس دانشکده پایان نیمسال دوم تحصیلی
مرحله دوم ارائه طرح تفصیلی با امضأ اساتید راهنما و مشاور به دانشکده

پیگیری تصویب طرح تفصیلی و انجام اصلاحات لازم در صورت نیاز

دانش پژوه نیمه اول نیمسال سوم تحصیلی
مرحله سوم تصویب طرح تفصیلی همراه با حکم دانش ­پژوه و ثبت در سایت ایران داک کارشناس دانشکده نیمه دوم نیمسال سوم تحصیلی
مرحله چهارم نگارش پایان نامه /تأیید اساتید راهنما و مشاور جهت دفاع/برگزاری جلسه دفاع کارشناس دانشکده نیمسال چهارم و پنجم تحصیلی

تبصره1: انتخاب استاد مشاور، به پیشنهاد استاد راهنما و تایید گروه آموزشی، از اعضای هیأت علمی دانشکده و یا خارج از دانشکده امکان پذیر است.

تبصره 2: انتخاب استاد راهنمای دوم، به پیشنهاد استاد راهنمای اول و تایید گروه آموزشی، از اعضای هیأت علمی دانشکده و یا خارج از دانشکده امکان پذیر است.

16- دفاع از پایان نامه

ماده18- دانش پژوه پس از اتمام واحدهای آموزشی، تدوین پایان نامه و تأیید استاد راهنما و دانشکده موظف است با رعایت ضوابط دانشکده در حضور هیأت داوران از پایان نامه خود دفاع نماید.

تبصره1: در صورتیکه هریک از اساتید راهنما و استاد مشاور برگه ارزیابی نمره پایان­نامه را امضا ننمایند، به منزله عدم همکاری ایشان در راهنمایی، هدایت و مشاوره پروژه دانش پژوه بوده و اسم ایشان از پورتال دانش پژوه حذف خواهد شد.

تبصره2: نمره تشویقی (مقاله، کار تجربی و اختراع) توسط هیات داوران در جلسه دفاع تعیین می­شود.

17- نمره پایان نامه

ماده19- نمره پایان­نامه در میانگین کل محاسبه می­شود و ارزشیابی آن به صورت کیفی نیز به شرح زیر انجام و در پورتال آموزشی ثبت می­شود.

مردود (کمتر از 14)      متوسط (99/15 – 14 )     خوب (99/17 – 16) خیلی خوب (99/18 – 18)  عالی (20 – 19)

تبصره1: چنانچه دانش پژوه در این مدت شش نیمسال دانش آموخته نشود از ادامه تحصیل محروم است.

تبصره2: تمدید نیمسال هفتم (در موارد بسیار خاص و استثنایی) پس از ارائه دلایل و مستندات قابل قبول توسط دانش پژوه و تأيید گروه، تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و نهایتاً بر اساس حکم کمیسیون موارد خاص دانشگاه مادر و با شرایط اعلام شده توسط کمیسیون امکان‌پذير است. در این حالت دانش پژوه ملزم به پرداخت شهریه معادل نیمسال ششم بصورت یکجا می­باشد.

18-  ارایه درس پروژه تحقیق دانش پژوهان آموزش الکترونیکی (مجازی)

ماده20- ارایه درس پروژه تحقیق برای دانش پژوهیان آموزش الکترونیکی (مجازی) دراختیار دانشکده­ها می­باشد و دانش پژوهی آموزش الکترونیکی در صورت ثبت واحد پروژه تحقیق در نیمسال اول سال تحصیلی ملزم به دفاع از پروژه حداکثر تا پایان اسفندماه و در صورت ثبت نام این واحد در نیمسال دوم سال تحصیلی ملزم به دفاع از پروژه تا پایان شهریورماه می­باشد. در صورت عدم دفاع در بازه زمانی مقرر، دانش پژوه باید واحد مذکور را مجدداً در نیمسال بعد (مطابق مقررات و در سنوات قانونی) ثبت نام نماید.

19- ملاک دانش‌آموختگی

ماده21- ملاک دانش­آموختگی در دوره‌های آموزشی-پژوهشی گذراندن واحدهای آموزشی مصوب رشته، دفاع از پایان­نامه و داشتن میانگین کل حداقل 14 براساس واحدهای گذرانده می­باشد. در شيوه­های آموزشی، که دانش پژوهیان آموزش‌الکترونیکی (مجازی) را شامل می‌شود، ملاک دانش­آموختگی گذراندن واحدهای درسی مطابق با مصوبه رشته و با میانگین حداقل 14 است.

تبصره 1: چنانچه میانگین کل دانش پژوه پس از دفاع از پایان­نامه و گذراندن تمام واحدهای درسی دوره کمتر از 14 باشد (پس از استفاده از تبصره 1 بند 17:، تنها یک نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی به وی فرصت داده می‌شود تا با اخذ مجدد حداکثر 12 واحد درسی با نظر مدیر گروه و دانشکده مربوط، میانگین کل واحدهای گذرانده را به حداقل 14 برساند.

20-تخلفات دانش­ پژوه در تدوین پایان­ نامه

ماده22- چنانچه دانش پژوه در حین تدوین پایان­نامه اقدام به تخلف علمی (سرقت علمی، جعل، تقلب، کپی برداری و غیره) نماید و این موضوع از سوی دانشکده اثبات شود، از ادامه تحصیل محروم است.

تبصره: احراز و اثبات تخلف علمی دانش پژوه پس از اتمام پایان­نامه از سوی دانشکده، منجر به ابطال مدرک تحصیلی صادر شده خواهد بود.

21-تاریخ دانش­ آموختگی

ماده23- تاریخ دانش­آموختگی، روز دفاع قابل قبول از پایان نامه در شیوه آموزشی – پژوهشی و یا زمان ثبت آخرین نمره درس در شیوه آموزشی است.